NikeTalk › mjpnoy23 › Feedback for: mjpnoy23

mjpnoy23

Trader Reputation: (+5) Feedback 100% positive

  30 Days 6 Months 1 Year All Time
Positive 0 0 0 5
Neutral 0 0 0 0
Negative 0 0 0 0
NikeTalk › mjpnoy23 › Feedback for: mjpnoy23