NikeTalk › NikeTalk Forums › The Kicks › Nike › Nike Price/Fake Checks › Legit check on these SB Dunk Spacejams
New Posts  All Forums:Forum Nav:

Legit check on these SB Dunk Spacejams

post #1 of 2
Thread Starter 
Can you guys verify if these are legit, thanks in advanced!


F/S: LA 1s, size 8 & 10.5
Reply
F/S: LA 1s, size 8 & 10.5
Reply
post #2 of 2
Thread Starter 
B
F/S: LA 1s, size 8 & 10.5
Reply
F/S: LA 1s, size 8 & 10.5
Reply
New Posts  All Forums:Forum Nav:
  Return Home
  Back to Forum: Nike Price/Fake Checks
NikeTalk › NikeTalk Forums › The Kicks › Nike › Nike Price/Fake Checks › Legit check on these SB Dunk Spacejams