NikeTalk › NikeTalk Forums › The Kicks › Nike › Nike Price/Fake Checks › Legit Check Flyknit Oreo Racer 2.0
New Posts  All Forums:Forum Nav:

Legit Check Flyknit Oreo Racer 2.0

post #1 of 3
Thread Starter 

Not too sure what to look for. 

 

 

post #2 of 3
Thread Starter 

b

post #3 of 3

legit

New Posts  All Forums:Forum Nav:
  Return Home
  Back to Forum: Nike Price/Fake Checks
NikeTalk › NikeTalk Forums › The Kicks › Nike › Nike Price/Fake Checks › Legit Check Flyknit Oreo Racer 2.0