NikeTalk › NikeTalk Forums › The Kicks › Nike › Nike Price/Fake Checks › air max zero legit check
New Posts  All Forums:Forum Nav:

air max zero legit check

post #1 of 2
Thread Starter 

 

 

post #2 of 2
Fake
New Posts  All Forums:Forum Nav:
  Return Home
  Back to Forum: Nike Price/Fake Checks
NikeTalk › NikeTalk Forums › The Kicks › Nike › Nike Price/Fake Checks › air max zero legit check