NikeTalk › NikeTalk Forums › The Kicks › Nike › Nike Price/Fake Checks › Legit Check On Yeezys
New Posts  All Forums:Forum Nav:

Legit Check On Yeezys

post #1 of 5
Thread Starter 
[IMG]
post #2 of 5
--- Don't PM me for legit checks, use the LC forum ---
Reply
--- Don't PM me for legit checks, use the LC forum ---
Reply
post #3 of 5
Thread Starter 
Bump
post #4 of 5
Thread Starter 
Bump
post #5 of 5
Toooootally legit.....kidding...
New Posts  All Forums:Forum Nav:
  Return Home
  Back to Forum: Nike Price/Fake Checks
NikeTalk › NikeTalk Forums › The Kicks › Nike › Nike Price/Fake Checks › Legit Check On Yeezys