NikeTalk › NikeTalk Forums › The Kicks › Nike › Nike Price/Fake Checks › Air max zero legit check
New Posts  All Forums:Forum Nav:

Air max zero legit check

post #1 of 3
Thread Starter 
Hi guys please assist..

post #2 of 3
Thread Starter 

post #3 of 3
Thread Starter 
New Posts  All Forums:Forum Nav:
  Return Home
  Back to Forum: Nike Price/Fake Checks
NikeTalk › NikeTalk Forums › The Kicks › Nike › Nike Price/Fake Checks › Air max zero legit check