NikeTalk › NikeTalk Forums › Regional Forums › Philippines › Air Leak on AirMax 2015
New Posts  All Forums:Forum Nav:

Air Leak on AirMax 2015

post #1 of 2
Thread Starter 


NEED HELP po.

May solution pa po ba na ipafillup ng pressurized air to? Where kaya?

Wore this pair of AM's few days ago tapos dko alam na nakaapak ako ng thumbtack. Absent-mindedly nung nakita ko on another day tina****l ko so ayun sumingaw sya. May airleak akong naririnig evey step. Tapos iba na yung feel pag suot. Sana di ko nalang tina****l. 😭
post #2 of 2
wala na bro sorry, be careful next time
New Posts  All Forums:Forum Nav:
  Return Home
  Back to Forum: Philippines
NikeTalk › NikeTalk Forums › Regional Forums › Philippines › Air Leak on AirMax 2015